'ചന്ദ്രികയുടെ രമണന്‍' വ്യത്യസ്തമായ പ്രണയകഥ...
banner