ഫെഫ്ക പ്രസിഡന്റ് സിബി മലയില്‍ സൗജന്യ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
banner