കൈരളി, ശ്രീ, നിള തിയേറ്റര്‍ സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ (16ന്)
banner