'കപ്പി'ന്റെ പൂജയും ടൈറ്റില്‍ ലോഞ്ചും നടന്നു, ചിത്രീകരണം 7 ന് ആരംഭിക്കും
banner