'കരുവ്' ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി, ഇനി പോസ്റ്റ് പ്രോഡക്ഷനിലേക്ക്
banner