'കിട്ടിയാല്‍ ഊട്ടി' മ്യൂസിക് വീഡിയോ, സൈന മ്യൂസിക്കിലൂടെ റിലീസായി
banner