ജൂവല്‍ മേരി കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന 'ക്ഷണികം' റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നു
banner