ആസിഫ് അലിയുടെ 'കുഞ്ഞെല്‍ദോ'യിലെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ ഗാനമെത്തി
banner