'ലാല്‍ബാഗ്' മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി നവംബറില്‍ റിലീസ് ചെയ്യും
banner