പ്രതിഭാശാലികളായ പി ഭാസ്‌കരന്‍, എ വിന്‍സെന്റ്, കുതിരവട്ടം പപ്പു, എന്നിവരുടെ ഓര്‍മ്മയ്ക്കായ് 'നീലവെളിച്ചം' ടീം
banner