'സംരോഹ' ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി; ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്റര്‍ എത്തി
banner