1992ലെ മൂന്നാം ക്ലാസിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയുമായി 'ത തവളയുടെ ത'യുടെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍
banner