ദിവ്യ ഉണ്ണിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി റിലീസ് ചെയ്ത 'ഉര്‍വി' ജനശ്രദ്ധ നേടി...
banner