നായ്ക്കുട്ടികള്‍ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രണയ കാവ്യം 'വാലാട്ടി' മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി
banner