കുളത്തില്‍ മുങ്ങുന്ന കെ.പി.യുമായി 'വെള്ളരിപട്ടണം' രണ്ടാം ടീസര്‍...
banner