കോരി തരിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷനുമായി ആളി പടര്‍ന്ന് വിശാലിന്റെ 'ലാത്തി' ടീസര്‍!
banner