മാക്ട MISMG'22 ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു; MISMG'22 അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു
banner