'ഒരു ലോ ക്ലാസ്സ് ഗഥ' ഡിസംബറില്‍ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും
banner