'അക്വേറിയം' സിനിമയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ പ്രദര്‍ശാനാനുമതി ലഭിച്ചു
banner