'ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ ഒരുവന്‍' ആഗസ്റ്റ് 6ന് സിനിയ ഒടിടിയില്‍
banner