'ആരോമലിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രണയം' ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി
banner