'അനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ...!' ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയായി
banner