ആസിഫ് അലി, ജിസ് ജോയ് ചിത്രം എറണാകുളത്ത് ആരംഭിച്ചു
banner