'അവന്തികയുടെ വീട്' ഒന്നല്ല, ഒരായിരം സന്ദേശങ്ങളുമായി സൈനപ്ലേ ഒടിടിയില്‍
banner