രാഷ്ട്രീയ സാംസ്‌കാരിക നായകന്മാരുടെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ 'ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പയ്യാമ്പലം'
banner