ഫെഫ്ക ആര്‍ട്ട് ഡയറക്ടര്‍സ് യുണിയന്റെ വാര്‍ഷിക പൊതുയോഗം നടന്നു
banner