ഗുസ്തിക്കൊരുങ്ങി വിഷ്ണു വിശാല്‍, തല്ലിനൊരുങ്ങി ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി. 'ഗട്ടാ ഗുസ്തി' ഡിസംബര്‍ 2ന്...
banner