'മരയ്ക്കാറിലെ 'ഇളവെയിലലകളില്‍ ഒഴുകും...' എന്ന ഗാനത്തിന്റെ ലിറിക്കല്‍ വീഡിയോ റിലീസായി
banner