ഗുരു സോമസുന്ദരവും ആശാ ശരത്തും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന 'ഇന്ദിര'യ്ക്ക് തുടക്കമായി
banner