എ.കെ. പ്രസാദ് പാറശ്ശാലയുടെ ചിത്രം 'ഇരുള്‍ വഴികള്‍'
banner