വിജയ് ദേവരകൊണ്ട, പുരി ജഗന്നാദ് ചിത്രം 'ജെജിഎം'ന് തുടക്കമായി
banner