വിഷ്ണു മഞ്ചു, സണ്ണി ലിയോണ്‍ ചിത്രം 'ജിന്ന' ഒക്ടോബര്‍ 21ന്
banner