പൃഥ്വിരാജ്, ഷാജി കൈലാസ് ചിത്രം 'കാപ്പ' ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു!
banner