'കൂടോത്രം' ശാസ്ത്രബോധം ഉണര്‍ത്തുപാട്ടാക്കുന്ന സിനിമ: ആദ്യ പ്രദര്‍ശനം 2022 ഏപ്രില്‍ 30ന്
banner