'കുവി' എന്ന പെണ്‍നായ നായിക... 'നജസ്സ്'ന്റെ ആദ്യ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസായി
banner