'തീ മിന്നല്‍ തിളങ്ങി... ' 'മിന്നല്‍ മുരളി'യിലെ ലിറിക്കല്‍ സോംഗ് എത്തി
banner