നാടകിന്റെ നാടക ദിനാഘോഷം നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത്
banner