ഒമര്‍ലുലുവിന്റെ ആല്‍ബം, ആലാപനം നിഖില്‍ ഡിസൂസ്സ
banner