'പള്ളിമണി'യുടെ പൂജയും സ്വിച്ചോണ്‍ കര്‍മ്മവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു
banner