'പോയ കാലം തന്ന കൗതുകങ്ങള്‍...' എന്ന 'ലളിതം സുന്ദരത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി
banner