'സിനിമയില്‍ ഉള്ളടക്കത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം'; 'ആര്‍ ജെ മഡോണ'യെ കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍
banner