കാളിദാസ് ജയറാം, നമിത പ്രമോദ് ചിത്രത്തിന് 'രജനി' എന്നു പേരിട്ടു
banner