രേവതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സലാം വെങ്കി'യുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു; കജോള്‍ നായിക
banner