'സന്നിധാനം പി ഒ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വെച്ച് നടന്നു
banner