കാര്‍ത്തിയുടെ പുതിയ ചിത്രം 'സര്‍ദാര്‍' ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി
banner