കാര്‍ത്തിയുടെ 'സുല്‍ത്താന്‍' കേരളത്തില്‍ ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ സിനിമാസ് എത്തിക്കും
banner