എസ്.ജെ. സിനു, അമിത് ചക്കാലയ്ക്കല്‍ ടീമിന്റെ 'തേര്' ഉടന്‍ റിലീസ്...
banner