'തോന്നക്കല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ നന്മ മരം' ബാനറും ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്ററും പ്രകാശനം ചെയ്തു
banner