'വരയനി'ലെ വെടിക്കെട്ട് പാട്ടും വെള്ളിടി പിള്ളേരും...
banner