അവയവദാനത്തിന്റെ മഹത്വവുമായി 'ജീവാമൃതം' ഒരുങ്ങുന്നു
banner